Hapert, 20 november 2023

Geachte voetballiefhebber,

Hierbij nodigen wij U graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandagavond 18 december a.s. in onze kantine.
Aanvang: 19.30 uur

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de vorige ledenvergadering op 9 december 2022
3. Bestuursverkiezing:
• Aftredende bestuursleden: Paula Bottram, Joost van Setten en Joris van Buul
• Herkiesbaar: Joost van Setten en Joris van Buul • Herkiesbaar (onder voorwaarden): Paula Bottram
• Door de leden kunnen ook kandidaten worden voorgedragen: een persoon gesteund door minimaal 5 leden conform artikel 12 statuten vv Hapert. Kandidaten dienen uiterlijk 11 december 2023 bij het Secretariaat aangemeld te worden.
4. Financieel verslag 2022 – 2023
5. Verslag kascommissie 2022 – 2023
6. Verkiezing kascommissie
7. Vaststelling contributie 2024 – 2025
8. Mededelingen Bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Wij hopen dat U op de vergadering aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur vv Hapert